Algemene voorwaarden

Welkom!

Op alle diensten die worden aangeboden door StreetwiZe zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Identiteit

StreetwiZe is een merk van Mobile School VZW. Met elke verwijzing naar Mobile School bedoelen we Mobile School vzw.

Mobile School vzw
Brabançonnestraat 25
3000 Leuven
België

+32 16 20 00 85
info@mobileschool.org

Algemene voorwaarden

1. MOBILE SCHOOL verplicht zich tot het leveren van de diensten ten behoeve van de opdrachtgever, volgens de voorwaarden zoals overeengekomen in deze algemene voorwaarden. Beide partijen zijn niet gehouden enige opdracht te verwerven en/of te aanvaarden, tenzij na schriftelijke overeenkomst.

2. De diensten worden in rekening gebracht volgens de tarieven die in de inkooporder zijn gespecificeerd. Transportkosten worden aangerekend tegen een standaardtarief van € 0,50 /km. Voor opdrachten buiten België wordt een extra vergoeding aangerekend om extra kosten en tijd te dekken. In dat geval worden deze kosten gespecificeerd in de bestelbon.

3. Deze vergoedingen zijn vast en kunnen worden aangepast in wederzijdse tegenprestaties per jaar.

4. MOBILE SCHOOL stuurt 1 week na oplevering van het project een factuur. Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij te late betaling wordt een rente van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als verstreken wordt beschouwd, in rekening gebracht tot de dag van de daadwerkelijke betaling. Elk meningsverschil over de factuur moet binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan MOBILE SCHOOL worden gemeld.

5. Bij annulering door één van beide partijen is een standaardvergoeding van 10% van de prijs (bij annulering meer dan 1 maand voor de leverdatum of meer dan 6 weken voor de leverdatum in geval van een expeditie) of 50% van de prijs (bij annulering binnen een maand voor de leverdatum of binnen 6 weken voor de leverdatum in geval van een expeditie) of 100% van de prijs (bij annulering binnen 2 weken voor de leverdatum of binnen een maand voor de leverdatum in geval van een expeditie) verschuldigd aan de partij die als gevolg van deze annuleringen schade lijdt. Overmacht is een uitzondering.

Op alle kosten die vooraf door MOBILE SCHOOL zijn betaald aan derden die betrokken zijn bij de levering zijn de annuleringsvoorwaarden van die derde van toepassing.

6.Bij uitstel door één van beide partijen is een standaard vergoeding van 25% van de prijs (bij uitstel binnen een maand voor de leverdatum of binnen 6 weken van de leverdatum in geval van een expeditie) of 50% van de prijs (bij uitstel binnen 2 weken voor de leverdatum of binnen een maand van de leverdatum in geval van een expeditie) verschuldigd aan de partij die als gevolg van dit uitstel schade lijdt. Overmacht is een uitzondering.

Op alle kosten die vooraf door MOBILE SCHOOL zijn betaald aan derden die betrokken zijn bij de levering zijn de annuleringsvoorwaarden van die derde van toepassing.

7. Gevallen van overmacht zijn onder andere - zonder dat deze lijst echter beperkend is - oorlog, aanslagen, natuurrampen, ziekte van de trainer ....

Worden uitdrukkelijk uitgesloten als gevallen van overmacht:

- Staking

- Ziekte van deelnemers

In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot nakoming van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding. Beide partijen zijn niet aansprakelijk ten opzichte van elkaar in geval van overmacht.

8. Alle materialen met het logo van MOBILE SCHOOL en/of STREETWIZE zijn beschermd door MOBILE SCHOOL. De klant mag deze materialen niet kopiëren, gebruiken en/of aanpassen zonder schriftelijke toestemming van MOBILE SCHOOL.

9. Films ontwikkeld en/of geproduceerd door MOBILE SCHOOL mogen niet worden gekopieerd, gebruikt en/of aangepast zonder schriftelijke toestemming van MOBILE SCHOOL.

10. MOBILE SCHOOL verbindt zich ertoe alle informatie die zij ontvangt van de klant, zijn klanten, leveranciers, werknemers, projecten en investeringen tijdens of als gevolg van de geleverde dienst met de grootste discretie te behandelen.

11. MOBILE SCHOOL verplicht zich tot het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering gedurende de samenwerking met de opdrachtgever.

12. MOBILE SCHOOL kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor fouten wanneer het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade kan worden vastgesteld. In dat geval kan MOBILE SCHOOL slechts aansprakelijk worden gesteld voor maximaal het aan de klant in rekening gebrachte en door de klant betaalde bedrag.

13. Alle geschillen ten gevolge van de samenwerking onder deze voorwaarden vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven. Enkel de Belgische jurisdictie is van toepassing op deze algemene voorwaarden.